Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. 4. 2009

Zřízení české školy v roce 1926

Čerpáno z 1. české školní kroniky

Zřízení české školy

Dne 8. září 1926 byl vyslán abitur. učitelského ústavu Josef Klecan, aby nastoupil na místo učitele a správce školy ve Třech Sekerách. Z počátku byla zakládána zdejší škola jako škola matiční, neboť jejího učitele ustanovil po dohodě s předsedou odboru Ú.M.Š v Plzni panem poslancem Dr. Frant. Lukavským, jednatel plzeňského odboru Ú.M.Š. a inspektor menšinových škol pan Ant. Follprecht. Osobní a věcný náklad na školu ve Třech Sekerách měl nésti plzeňský odbor Ústřed. Matice Školské až do dalšího rozhodnutí mininsterstva školství a národní osvěty.

Ministerstvo školství a národní osvěty výnosem ze dne 25. září 1926 učinilo toto rozhodnutí:

Podle ustanovení paragrafu 5. zákona ze dne 3. dubna 1919 čís. 189 Sb. z. a n., resp. paragrafu 2. zákona ze dne 9. dubna 1920 čís. 292 Sb. z. a n., zřizuje v obci Třech Sekerách okres mariánskolázeňský veřejnou obecnou školu s československým jazykem vyučovacím.

Škola tato, jako jednotřídní bude otevřena počátkem škol. roku 1926/27. Zřizuje při ní místo definitivního učitele nebo učitelky spolu správce školy. Pedagogický dozor ke škole svěřuje inspektoru menšinových škol v Karlových Varech. O umístění této školy dostane se Vám rozhodnutí zvláštního.

Průběh zřizování školy

Dne 8. září 1926 jsem přijel do Mar. Lázní a hlásil se u p. ředitele Landy. Pan odbor. učitel Dufek odjel toho dne do Prahy, aby právě podporoval zřízení české školy ve Třech Sekerách. Pan ředitel Landa telefonoval tedy ministerstvu školství a národní osvěty, bude-li v obci Třech Sekerách zřízena česká škola, neboť plzeňský inspektorát menšinových škol ustanovil jejího učitele a odbor Ú.M.Š. v Plzni uvolil se nésti osobní a věcný náklad na školu až do převzetí školy ministerstvem školství a nár. osvěty. Jelikož pan ministr nebyl právě přítomen, bylo odpověděno, že možno počíti s vyučováním a o škole že bude dodatečně rozhodnuto.

Dne 9. září 1926 jsme šli s panem ředitelem Landou do Tří Seker, abychom vyhledali místnost vhodnou pro učebnu školy.  Jelikož byla v německé škole jedna třída prázdná, požádali jsme řídícího učitele německé obecné školy o její propůjčení. Řídící učitel německé školy Janka, ani starosta obce nechtěli však onu místnost vydati. První se ohrazoval tím, že není v té věci kompetentním, druhý opět, že se mu nedostalo dosud vyrozumění od nadřízeného úřadu.

10. září 1926 požádali jsme okresní politickou správu v Mar. Lázních, a ta nařídila starostovi místnost vydati, bez ohledu na to, že není o věci ještě rozhodnuto. Téhož dne byl přivezen do třídy z občanské školy v Mar. Lázních nejnutnější školní nábytek  a potřeby pro žactvo. Když byla třída připravena k vyučování sháněl jsem se po dětech, jež míní navštěvovati českou školu. Byla to perná práce, neboť v tu dobu byl jiš školní rok dávno započat a většina dětí do české školy zapsaných vrátila se zpět do škol německých, neboť předpokládaly, že česká škola toho roku ve Třech sekerách již zřízena nebude. Tak došlo k situaci, že učitel musel prováděti znovu zápis a děti sháněti takřka od čísla k číslu, aby česká škola mohla být zřízena. Vydatně při zápisových pracích pomohl pan Erich Adler, obchodník ve Třech Sekerách, částečně též pan Kozler. Po skončeném zápisu byl sezam dítek zaslán do Prahy a škola pak zřízena jako státní menšinová škola.

Počáteční vyučování

Počáteční vyučování v české zdejší škole nemohlo se ovšem rozvinouti tak, aby bylo rovnoceno vyučování na školách v zázemí. Hlavní příčinou bylo, že většina žáků špatně ovládala jazyk vyučovací, neboť někteří žáci pocházeli též ze smíšených rodin a není divu, že jazyk svých předků zapoměli, zvláště byla-li matka Němka. Ačkoliv otech Čech, přece jen přichází dítě do styku mnohdy více s matkou nežli s otcem. Vždyť znám v obci německého učitele, jehož otec jest Čech a on (učitel Ostrý), protože matka byla Němka a otec byl po stránce národnostní netečný, stal se celým svým cítěním Němcem.

Muselo se tedy zpočátku vyučování realiím omeziti na vyučování jazykové, na konverzaci a vyučování názorové.

Tolik citace ze školní kroniky, ze zápisů prvního českého učitele Josefa Klecana.

  

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Škola Tři Sekery do roku 1945